Tài khoản Doanh Nghiệp

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Golfnet Việt Nam

Số tài khoản: 0691000425969
Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Tây Hà Nội


Tài khoản cá nhân

Tên người thụ hưởng: Trịnh Văn Dương

Số tài khoản: 0491001886523
Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Thăng Long